آموزش ساختopen whitمی خواستم

گزارش
پرسش

دلیل شما برای گزارش این پرسش چیست؟

گزارش
لغو

آموزش ساختopen whitمی خواستم اگه کسی داره یه خبر بده لطفا !!!کمی زودتر لازم دارم !!!

0
اندروید محمد 1 هفته 0 پاسخ 28 بازدید کاربر جدید 0

درباره محمدکاربر جدید

نوشتن پاسخ