پرسش
تاریخچه ی استارتاپ اگر بخواهیم اولین جرقه ی پیدایش این فعالیت در ذهن مردم را بیابیم قطعا به زمان شیوع مبادله و داد و ستد می رسیم که مردم برای پرزنت یا معرفی محصولات و دست آورد های خود شروع به ...
بسته شده 0
5 ماه 1 پاسخ 37 بازدید کاربر تازه