پاسخ ها ( ۴ )

 1. سلام.

  لطف کنید خود دستورات رو بذارید نه عکس

 2. این پاسخ ویرایش شده است.

  <?php
  $conn=mysqli_connect(‘localhost’,’moslemel’,’47n5S8oWqn’,’mobail’);
  $query=”SELECT * FROM t_mos”;
  $res=mysqli_query($conn,$query);
  while($row=mysqli_fetch_array($res)){
  echo $row[‘id’].’#’.$row[‘name’].’#’.$row[‘lastname’].'<br>’;
  }
  mysqli_close($conn);
  ?>

 3. خطا رو هم بذار

 4. سلام

  ظاهرا کدها سالم هستند؛ خطای عدم برقراری با دیتابیس رو دریافت میکنید یا خطای ارتباط با جدول t_mos ؟

نوشتن پاسخ