پاسخ ها ( ۴ )

  0
  1399-07-24T11:05:47+03:30

  سلام.

  لطف کنید خود دستورات رو بذارید نه عکس

  0
  1399-07-25T13:25:00+03:30
  این پاسخ ویرایش شده است.

  <?php
  $conn=mysqli_connect(‘localhost’,’moslemel’,’47n5S8oWqn’,’mobail’);
  $query=”SELECT * FROM t_mos”;
  $res=mysqli_query($conn,$query);
  while($row=mysqli_fetch_array($res)){
  echo $row[‘id’].’#’.$row[‘name’].’#’.$row[‘lastname’].'<br>’;
  }
  mysqli_close($conn);
  ?>

  0
  1399-07-25T15:00:11+03:30

  خطا رو هم بذار

  1
  1399-07-26T13:30:23+03:30

  سلام

  ظاهرا کدها سالم هستند؛ خطای عدم برقراری با دیتابیس رو دریافت میکنید یا خطای ارتباط با جدول t_mos ؟

نوشتن پاسخ