دکترکمک

پرسش

دست اندرکاران محترم سایت بپرسم

باسلام وخسته نباشید

ببینید من زیر اسکرول ویو در مولتی پنل یک باتن گذاشتم برای بزرگتر کردن سایز متن همه چی درسته فقط سایز متن بزرگ گه میشه اندازه لیبلها بهم میخوره ومتن لیبلها میرن توهم

کدهامو میذارم  لطف کنید ملاحظه بفرمایید

Sub Globals
	Dim p As Panel
	Dim StrUtil As StringUtils
	Private Sclmatn As ScrollView
	Private Pnlmatn As Panel
	Private LblArabic As Label
	Private Lblfarsi As Label
	Private Lbltozih As Label
	Dim s As Int = 3%y
	Private Btnshare As Button
	Private Btnlike As Button
	Private plus As Button
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("scrollmatn")
	Sql2.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
cur = Sql2.ExecQuery2("SELECT * FROM TblMatn1 WHERE FehID = ?", Array As String(meghdar))			
For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i		
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("matn")
	p.Color=Colors.Green
	Sclmatn.Panel.AddView(p,0,s,100%x,100%y)
    LblArabic.Text = cur.GetString("MatnArabi")		
		Log(LblArabic.Text)		
			LblArabic.Height = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(LblArabic,LblArabic.Text)	
			plus.Tag=1
			plus.Tag=2
			plus.Tag=3
	    Lblfarsi.Text = cur.GetString("MatnFarsi")
		Lblfarsi.Top=LblArabic.Height+LblArabic.Top+3%y
			Lblfarsi.Height = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(Lblfarsi,Lblfarsi.Text)
		Log(Lblfarsi.Text)			
		Lbltozih.Text = cur.GetString("Tozihat")
		Lbltozih.Top=Lblfarsi.Height+Lblfarsi.Top+3%y
			Lbltozih.Height = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(Lbltozih,Lbltozih.Text)
		Log(Lbltozih.Text)		
p.Height=Btnshare.Height+LblArabic.Height+Lblfarsi.Height+Lbltozih.Height+9%y
		Pnlmatn.Height=Btnshare.Height+LblArabic.Height+Lblfarsi.Height+Lbltozih.Height+10%y
			s = s +Btnshare.Height+LblArabic.Height+Lblfarsi.Height+Lbltozih.Height+10%y	
			Sclmatn.Panel.Height = s
			Btnshare.Tag=cur.GetString("MatnArabi")&cur.GetString("MatnFarsi")	
		Next		
End Sub

Sub plus_Click
	Dim tag As Int
	Dim Mybtn As Button
	Mybtn = Sender
	tag = Mybtn.Tag
	Log(tag)
	For Each v As View In Sclmatn.Panel.GetAllViewsRecursive
		If v Is Label Then
			Dim myLabel As Label = v
			myLabel.TextSize=myLabel.TextSize+1
			myLabel.Height = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(myLabel,myLabel.Text)
			'---------------------------
			Lblfarsi.Top=LblArabic.Height+LblArabic.Top+3%y
			Lbltozih.Top=Lblfarsi.Height+Lblfarsi.Top+3%y
			Pnlmatn.Height=Btnshare.Height+LblArabic.Height+Lblfarsi.Height+Lbltozih.Height+10%y
			p.Height=Btnshare.Height+LblArabic.Height+Lblfarsi.Height+Lbltozih.Height+9%y
			Sclmatn.Panel.Height=Pnlmatn.Height+10%y
			'---------------------------
		End If
		
	Next
End Sub

الان داخل باتن (۵ خطی که خط کشیدم) اندازه را دریک پنل  درست میکنه ولی در مولتی پنل فک کردم که از تگ وسندر استفاده کنم ولی نتونستم تگ لیبلها را ازدیزاینر ۱ و۲ و۳ گذاشتم

اگرراهنمایی کنید ممنون میشم فقط درصورت امکان باکد توضیح بدید

ممنون🙏

بسته شده 0
, دولوپر 11 ماه 1 پاسخ 236 بازدید کاربر جدید 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    حساب کاربری شما به علت انتخاب عنوان نامناسب برای پرسش، مسدود میشود.

    موفق باشید!

نوشتن پاسخ