ویرایش تصویر در فرم wpf

پرسش

مشکل در آپدیت کردن تصویر در wpf

سلام من یه فرم ویندوزی با wpf درست کردم . با استفاده از استور پروسیجر و اتصال با entity . وقتی میخوام دکمه ویرایش رو بزنم آخر کد دستور توی دکمه آپدیت رو نمی دونم چی باید بنویسم. لطفا دوستان راهنمایی بفرمایند . تشکر

کد استور پروسیجر آپدیتم :

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

CREATE PROCEDURE [dbo].[P_Update_sabt]
    @Id int,
    @picname nvarchar(50),
    @tasvir image

AS
Begin
set nocount on
update tblSavePic set picname=@picname,tasvir=@tasvir
where Id=@Id

End

و کد دکمه آ‍پدیت رو این قرار دادم که توی قسمت کد فراخوانی استور پروسیجر که وارد میکنم نمیدونم چی باید بنویسم که به جاش null نوشتم :

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
       {
          
           AddpichemeserverEntities db = new AddpichemeserverEntities();
           db.P_Update_sabt(int.Parse(textBox1.Text), textBox2.Text, null);
           dataGrid.ItemsSource = db.tblSavePic.ToList();
           db.SaveChanges();
           MessageBox.Show("ویرایش انجام شد");

           
       }

0
mahdi 2 سال 0 پاسخ ها 374 بازدید کاربر جدید 0

نوشتن پاسخ