پاسخ ها ( 3 )

  0
  ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۱:۰۵:۵۳

  سلام.

  بررسی کنید که چه مشکلی توی کدهای مربوط به دیتابیستون هست

   0
   ۱۴۰۱/۱۲/۹ ۱۳:۳۳:۵۹

   Sub Globals

   Dim isMain As Boolean = True

   Dim sql1 As SQL

   Private Lv As ListView

   End Sub

   Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)

   isMain = True

   If FirstTime = True Then

   Activity.LoadLayout(“LMain”)

   If File.Exists(File.DirInternal , “data.db”) = False Then

   File.Copy(File.DirAssets , “data.db” , File.DirInternal , “data.db”)

   End If

   sql1.Initialize(File.DirInternal , “data.db”,True)

   Else

   Activity.RemoveAllViews

   Activity.LoadLayout(“lmain”)

   sql1.Initialize(File.DirInternal , “data.db”,True)

   End If

   Activity.LoadLayout(“LMain”)

   Dim Cur As Cursor

   Dim strOnvan As String

   Cur = sql1.ExecQuery(“select * from TblFehrest”)

   ToastMessageShow(Cur , True)

   For i = 0 To Cur.RowCount – 1

   Cur.Position = i

   strOnvan = Cur.GetString(“onvan”)

   Lv.AddSingleLine2(strOnvan , Cur.GetString(“id”))

   Next

   Lv.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black

   Lv.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.center

   Lv.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(“vazir-regular.ttf”)

   End Sub

   Sub Lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)

   Activity.Finish

   StartActivity(“Matlab”)

   Matlab.FehId = Value

   End Sub

   لطفا بگید مشکل از کجاست

  0
  ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۱۸:۵۰:۲۹

  درسته با حذف اون خط، پیام دیتابیس حذف شد. فقط یک مشکل دیگه، روی شبیه ساز بالا میاد ولی روی گوشی میزنه “برنامه نصب نشد چون بنظر میرسد بسته معتبر نیست” ولی قبلا نصب میشد.

  0
  ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۸:۲۷:۳۷

  باشه میگردم. تشکر

ارسال یک پاسخ