کمک در نوشتن این برنامه به زبان++c

سوال

سلامممنون میشم در نوشتن کد این برنامه کمکم کنیدکلاسی به نام Console ایجاد کنید. هر شی از این کلاس قرار است اطلاعات مربوط به یک صفحه Consoleرا نگه دارد. فیلدهای کلاس Console عبارتند از :۱- متن ) Text ( )متنی که در صفحه کنسول نشان داده میشود.(۲- رنگ فونت ) Foreground Color ( )رنگ متن نمایش داده شده در کنسول(۳- رنگ پس زمینه ) Background Color ( )رنگ پس زمینه صفحه کنسول(۴- تعداد تکرار متن ) n ( )متن چند بار در کنسول نمایش داده شود(۵- تعداد کل تغییرات فیلدها ) nModify )کلاس طراحی شده باید قابلیتهای زیر را داشته باشد:۱- هر شی ایجاد شده از کلاس به طور پیشفرض دارای رنگ پسزمینه سیاه، رنگ فونت سفید، متن Hello World! ، تعداد تکرار متن ۱ و تعداد کل تغییرات ۰ باشد.۲- کاربر بتواند رنگ فونت و رنگ پسزمینه را تعیین کند. کاربر با وارد کردن نام یک رنگ، رنگ را تعیینمیکند. رنگهایی که کاربر مجاز به انتخاب آنها است در شکل ) ۱( آمده است. در صورتی که رنگ واردشده توسط کاربر در لیست رنگها نبود، پیغام خطایی به کاربر نمایش داده میشود و رنگ پیشفرض بهعنوان رنگ کنسول در نظر گرفته میشود.شکل ۱- رنگهای قابل انتخاب توسط کاربر۳- با هر بار تغییر ویژگیهای شی کلاس کنسول، این تغییرات در صفحه کنسول اعمال شوند. به عنوان مثالاگر کاربر ویژگی رنگ پسزمینه را به قرمز تغییر داد، رنگ پسزمینه کنسول نیز قرمز شود.۴- تعداد کل تغییرات ویژگیهای شی ذخیره شوند. مثلاً اگر کاربر دو بار رنگ پسزمینه و یک بار رنگ فونترا تغییر داده است، مجموعاً سه تغییر اعمال شده که این عدد ذخیره و قابل نمایش باشد.۵- کاربر بتواند ویژگی متن را تغییر دهد. با تغییر ویژگی متن، صفحه کنسول پاک شده و متن جدید بههمانطور که در بالا شرح داده شد جزو ویژگیهای شی n( . بار در صفحه کنسول نشان داده شود n تعداداست(

0
۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۴:۳۶:۴۷ 0 پاسخ ها کاربر تازه 0

ارسال یک پاسخ