1. حذف index.php از قسمت آدرس سایت

    sajjad95

    لطفا دلیل خود را برای گزارش دادن این پاسخ بنویسید

    گزارش لغو
    اختصاصی هست.