1. متاسفیم ، این پاسخ خصوصی است.

  2. متاسفیم ، این پاسخ خصوصی است.